TIN TỨC

Vùng dân tộc thiểu số, vai trò của người có uy tín ngày càng được tăng cường

Vùng dân tộc thiểu số, vai trò của người có uy tín ngày càng được tăng cường

Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số" đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Người có uy tín là người nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; bản thân và gia đình gương mẫu, có đóng góp tích cực đối với cộng đồng; am hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán, tiếng nói của dân tộc ở nơi cư trú; có cách ứng xử, giải quyết tốt mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng; là người tiêu biểu, có mối liên hệ chặt chẽ, có ảnh hưởng lớn và khả năng tập hợp đồng bào dân tộc ở những phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Lựa chọn người có uy tín phải đảm bảo nguyên tắc: Đúng tiêu chí, tự nguyện, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giữa các dân tộc...

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77