TIN TỨC

Quy hoạch phát triển điện lực tình Ninh Thuận

Quy hoạch phát triển điện lực tình Ninh Thuận

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

/dien-luc-ninh-thuan

Cải tạo lưới điện 

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 gồm 2 hợp phần. Hợp phần 1 là Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV do Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 667/QĐ-BCT ngày 1-3-2018. Hợp phần 2 là Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV do UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 6-7-2018. Tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220kV trở xuống đến lưới điện trung áp và hạ áp trong giai đoạn 2016-2025 khoảng 5.512,8 tỷ đồng.

Mục tiêu đề án là phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016-2020 là 10,5%/năm, giai đoạn 2021-2025 là 10,1%/năm, giai đoạn 2026-2030 là 9%/năm và giai đoạn 2031-2035 là 8,6%/năm. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho phát triển kinh tế chính trị và an sinh xã hội của địa phương; xác định phương án đấu nối của các nhà máy điện trong tỉnh vào hệ thống điện quốc gia, đảm bảo khai thác hợp lý nguồn điện trong vùng và ổn định hệ thống điện khu vực…

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77