TIN TỨC

Lãnh đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Lãnh đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (gọi tắt Chỉ thị 40). Qua gần 4 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh ta đã vào cuộc tích cực, nhờ đó chất lượng tín dụng có nhiều chuyển biến.

/vay-von-nuoi-bo

Vay vốn tín dụng nuôi bò

Sau khi có Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, tất cả các đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn đã được bổ sung làm Trưởng Ban đại diện – Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) các cấp, nên nắm bắt rất rõ tâm tư, nguyện vọng của dân, từ đó chỉ đạo giải quyết có hiệu quả, kịp thời các nhu cầu của người dân, nhất là trong việc rà soát, bình xét cho vay và giải ngân nguồn vốn ưu đãi.

Đến tháng 10-2018, tổng số thành viên BĐD-HĐQT các cấp của tỉnh có 154 người; trong đó, cấp tỉnh có 13 thành viên và cấp huyện 141 thành viên. Với cơ cấu thành viên BĐD-HĐQT có đủ các ngành liên quan, nên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan tín dụng chính sách xã hội được nắm bắt và triển khai kịp thời. Bên cạnh đó, các tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác như: Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tập huấn kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi trong việc vay vốn, giúp hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo nâng cao hiệu quả sản xuất, chăn nuôi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thông qua việc chỉ đạo, điều hành của BĐD-HĐQT các cấp, đến nay các xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố trên toàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tỉnh triển khai nhiều giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện tốt việc bình xét đối tượng vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Không những vậy, hằng năm BĐD-HĐQT tỉnh còn tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các huyện, thành phố để tranh thủ một phần nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2018, nguồn vốn ủy thác của địa phương đã chuyển sang cho NHCSXH tỉnh là 37,217 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách UBND tỉnh 34,967 tỷ đồng, vốn từ UBND các huyện, thành phố chuyển sang 1,850 tỷ đồng và của Tỉnh đoàn 400 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương tăng hơn 7,4 tỷ đồng và tăng 5,150 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 103% kế hoạch giao. Đến nay, các huyện Thuận Nam, Thuận Bác đã hoàn thành 100% chỉ tiêu việc ủy thác vốn cho NHCSXH theo kế hoạch giao năm 2018.

Nhờ có thêm nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương, trong 9 tháng năm 2018, tổng doanh số cho vay của đơn vị đạt gần 690 tỷ đồng, tăng 148,572 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; nâng tổng dư nợ đến 30-9 đạt 1.994,398 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ, tăng 12,7% so với đầu năm, đạt 92,85% kế hoạch tăng trưởng và đạt 99% kế hoạch năm. Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 9-2018 có 20 xã không có nợ quá hạn, tăng 4 xã so với đầu năm; có 85 hội cơ sở không có nợ quá hạn, tăng 10 hội so với đầu năm; có 1.081 Tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn, tăng 36 tổ so với đầu năm.

Trong thời gian tới, NHCSXH tỉnh tiếp tục tham mưu BĐD-HĐQT tỉnh chỉ đạo BĐD-HĐQT các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; cử thành viên tham gia họp giao ban tại Điểm giao dịch xã để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời những khó khăn, tồn tại ở địa phương. Thực hiện đầy đủ các phiên họp định kỳ; kịp thời củng cố, kiện toàn BĐD-HĐQT khi có thay đổi thành viên. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư. Phối hợp các hội, đoàn thể nhận ủy thác nâng cao trách nhiệm trong thực hiện các nội dung đã ký kết cho vay. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt văn bản số 4131/UBND-KGVX ngày 2-10-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai cho vay theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chỉ tiêu tín dụng còn tồn đọng, đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng.

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77