TIN TỨC

Hệ thống thông tin BHYT được triển khai

Hệ thống thông tin BHYT được triển khai

Công văn số 716/VPUB-KGVX về việc triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo đề nghị của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa được UBND tình ban hành.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cở sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc chuẩn hóa danh mục dữ liệu dùng chung, liên thông dữ liệu ngay khi người bệnh ra viện, đáp ứng yêu cầu quản lý công tác khám bệnh, chữa bệnh, giám định và thanh toán bảo hiểm y tế theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo chính xác trong công tác giám định, minh bạch trong thanh toán bảo hiểm y tế, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Các bài viết liên quan