TIN TỨC

Tín dụng chính sách xã hội được tăng cường

Tín dụng chính sách xã hội được tăng cường

 

Ngày 22-11-2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW (Chỉ thị 40) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội  nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng.

/ho-tro-vay

Tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn

Lãnh đạo các địa phương đã tham gia vào cuộc khá tích cực; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan tín dụng chính sách xã hội được nắm bắt và triển khai kịp thời.Tại tỉnh ta, ngay sau khi có Chỉ thị 40, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 67-CT/TU; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2360/KH-UBND chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt sâu kỹ nội dung của Chỉ thị 40 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. 

Tất cả các đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn không chỉ tham gia làm Trưởng Ban đại diện–Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) của chính địa phương mình, mà còn được bổ sung vào BĐD-HĐQT cấp huyện, thành phố. Đây là cấp gần nhất và sát với Nhân dân, nên nắm bắt rất rõ tâm tư, nguyện vọng của dân, từ đó chỉ đạo giải quyết có hiệu quả, kịp thời các nhu cầu của người dân, nhất là trong việc rà soát, bình xét cho vay và giải ngân nguồn vốn ưu đãi.

Các cấp của tỉnh có 154 thành viên BĐD-HĐQT; trong đó, cấp tỉnh có 13 thành viên và cấp huyện 141 thành viên. Thông qua việc chỉ đạo, điều hành của BĐD-HĐQT các cấp, đến nay các xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố trên toàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, triển khai nhiều giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện tốt việc bình xét đối tượng vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.Từ khi có Chỉ thị 40 đến nay, số lượng hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn các xã, phường, thị trấn được vay vốn ưu đãi không ngừng tăng. Chỉ tính riêng trong quý I-2017, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt 270,418 tỷ đồng/11.309 hộ, nâng tổng dư nợ lên trên 1.690 tỷ đồng, tăng trên 95,6 tỷ đồng so với đầu năm.

Thành viên BĐD-HĐQT có đủ các ngành liên quan, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, công tác lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và chuyển giao kỹ thuật luôn được BĐD-HĐQT các cấp chỉ đạo thường xuyên. Các tổ chức Hội nhận ủy thác như: Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tập huấn kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi trong việc vay vốn, giúp cho hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo nâng cao hiệu quả sản xuất, chăn nuôi, giải quyết nhà ở, chăm lo cho con em học hành… góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ký Quyết định số 401/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, nhằm tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền từ Trung ương đến cơ sở trong việc xây dựng cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Điều đó cho thấy Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tới hoạt động tín dụng dành cho các đối tượng chính sách. Bám sát tinh thần chỉ đạo trên, hiện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Đảng ủy các cấp tăng cường chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung đã nhận ủy thác. Cùng với đó, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn theo quy định.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77