TIN TỨC

Tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp

Tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp

"Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh" là một trong những chỉ số đánh giá năng lực canh tranh cấp tỉnh. Đây là chỉ số đo lường tính sáng tạo của chính quyền và lãnh đạo tỉnh trong quá trình thực thi chính sách cũng như trong việc đưa ra các sáng kiến riêng nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân; đồng thời, đánh giá khả năng hỗ trợ và áp dụng những chính sách theo hướng có lợi cho doanh nghiệp (DN). Đối với chỉ số này những năm gần đây tỉnh ta có nhiều tiến bộ, chỉ tính trong năm 2016 đã đạt 4,96 điểm, tăng 0,95 điểm và tăng thứ hạng 25 bậc so năm 2015, xếp thứ hạng 30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cụ thể là qua kết quả khảo sát, có 50% DN hoàn toàn đồng ý hoặc đồng ý UBND tỉnh năng động, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh (tăng 4,17 điểm % so với năm 2015). Nhiều DN cũng cho rằng lãnh đạo tỉnh đã rất tích cực trong giải quyết các vấn đề liên quan hoặc mới phát sinh của DN...

/doanh-nghiep

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Qua khảo sát vẫn còn nhiều DN than phiền về sức "lan tỏa" chưa sâu về những chủ trương, chính sách đúng đắn của lãnh đạo tỉnh đến cấp huyện, hay nói khác hơn là chưa được thực hiện tốt ở cấp huyện (giảm 11,66 điểm % so với năm 2015). Cảm nhận của DN là UBND tỉnh chưa thật linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DN tư nhân (giảm 5,19 điểm % so với năm 2015). Qua khảo sát các DN còn phản ánh: Việc thực thi các chủ trương, chính sách ở các sở, ngành, địa phương còn chưa kịp thời; thiếu sự quan tâm của lãnh đạo địa phương; khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ của các sở, ngành liên quan; cơ quan nhà nước chưa nhiệt tình giúp đỡ DN, các sở ngành giải quyết công việc chậm, kéo dài; thiếu đường dây nóng để DN phản ánh lên lãnh đạo địa phương; việc tiếp xúc giữa chính quyền và doanh nghiệp không đi vào thực chất...

Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN và ý kiến thống nhất của Tỉnh ủy tại văn bản số 1741-CV/TU ngày 25-7-2017 về việc tổ chức gặp mặt các DN để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo định kỳ hàng tháng, ngày 1-8-2017 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3089 KH-UBND "Tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với DN trên địa bàn tỉnh. Theo tinh thần của Kế hoạch đã nêu nhằm mục đích tạo sự gần gũi, thân thiện để DN, nhà đầu tư mạnh dạn, cởi mở, tích cực trao đổi, kiến nghị, hiến kế trên tinh thần xây dựng và sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời qua đó xây dựng kênh đối thoại trực tiếp để lãnh đạo tỉnh nắm bắt thông tin và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của DN, nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh... Theo đó, nội dung của cuộc gặp mặt là trao đổi thông tin về tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của DN trên các lĩnh vực: đầu tư, kinh doanh, xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường, lao động, bảo hiểm và các lĩnh vực khác liên quan đến quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, từ đó có biện pháp giải quyết những tồn tại, kiến nghị, tạo điều kiện cho DN phát triển. Tỉnh sẽ thông tin, phổ biến các cơ chế, chính sách, các quy định mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của DN... Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Hiệp hội DN, Hội doanh nhân trẻ, các Hiệp hội ngành nghề khác và các DN, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc đồng hành, thường xuyên có tiếng nói của cộng đồng DN với các cấp chính quyền, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của DN hoặc kiến nghị những nội dung quy định, cơ chế, chính sách của Nhà nước chưa phù hợp và đề xuất, hiến kế những biện pháp cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà nhanh và bền vững như mục tiêu tỉnh đã đề ra. Tích cực hợp tác, tăng cường trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, tạo cơ chế thông tin hiệu quả, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền Ninh Thuận thân thiện và đồng hành cùng DN... Cũng theo Kế hoạch này, UBND tỉnh đã ấn định mỗi tháng định kỳ gặp mặt một lần vào chiều thứ sáu của tuần đầu tháng.

Với những động thái tích cực của UBND tỉnh đối với các DN chúng ta có quyền hy vọng sẽ góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2017 này và xếp vào nhóm đầu của cả nước.

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77